Top Banner2

ข่าวประกวดราคา 2010/03/16

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา - ประมูล (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.919/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมา ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดจินดา บริเวณริมถนนสายบ้านแพ้ว ?พระประโดน หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้?22 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทร.0 3498 1313

เทศบาลตำบลบ้านดู่ - ประกวดราคา (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.917/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6, หน้าวัดปางลาว หมู่ที่ 10, เชื่อมต่อ หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 10 ซอย 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 16, ทางเข้าหมู่บ้านออมสิน บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 และซอยข้างทีคการ์เดนท์ บ้านหนองปึ๋ง หมู่ที่ 19 จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 18 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบ้านตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร.0 5370 3653 ต่อ 128-9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี - ประมูล (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.915/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบท (บ้านนางิ้ว-ลาดหอคำ) ? บ้านนาหลวง ? วัดภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีถนนมุขมนตรี จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4222 2649

สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) - ประกวดราคา (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.913/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In ? Place Recycling สาย พจ.2006 แยกทางหลวง 11-บ้านห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 16 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5626 7593

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ - ประมูล (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.912/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น หมู่ที่ 2 บ้านเด่น ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้?22 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร.0 5580 0500

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - ประกวดราคา (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.910, ส.910.1/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อโครงการ 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1086 ระหว่างทางแยกเข้าหน่วยบริการหัวรอ ถึงสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ด้านซ้ายทาง-สี่แยกบางพะยอม บริเวณถนนเลียบแม่น้ำน่านถึง ถนนทางหลวงหมายเลข 1086 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (น.หัวรอ) (กปภ.สาขาพิษณุโลก) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5625 5814-5 ต่อ 112-114

องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง - ประมูล (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.908, ส.908.1/13, 15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหนือ หมู่ที่ 10 บ้านเขาสัก และโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไมตรีจิตร หมู่ที่ 11 บ้านน้ำหมีน้ำใหม่เจริญ ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5582 5044

จังหวัดพิษณุโลก - สอบราคา (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.906/13 มี.ค.53ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งพื้นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดพิกัด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานโรงซักฟอก โรงพยาบาลพุทธชินราช ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุทั่วไป โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5521 9844 ต่อ 2093

กรมวิทยาศาสตร์บริการ - สอบราคา (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.920/15 มี.ค.53ซื้อชุดกำเนิดพลังงานสำหรับระบบขับเคลื่อน จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้?18 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ งานพัสดุ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2201 7380-5

กรมการสื่อสารทหาร - ประกวดราคา (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.918, ส.918.1/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อพร้อมติดตั้งรถปฏิบัติการสื่อสารดาวเทียม พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 7 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 22 ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ กองจัดหา กรมการสื่อสารทหาร เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โทร.0 2565 5405

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด - ประมูล (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.916, ส.916.1/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้าง คสล. สายบ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 208 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4433 1067

เทศบาลเมืองตะกั่วป่า - ประมูล (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.914/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้?22 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โทร.0 7642 4528

สำนักทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) - ประกวดราคา (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.913/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างสะพานพร้อมถนนเชิงลาด (งบอุทกภัย) สาย ก.พ.4049 แยกทางทางหลวง 1116 บ้านคลองไพรอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 16 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5626 7593

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 - ประกวดราคา (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.911, ส.911.1/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อโครงการ 1 ซอยวจี 10 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, ซอยวจี 11 (ซอยสุนทรกิจ) อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, บริเวณหลังห้าง พีพี.อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, บริเวณถนนสุริยวงษา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, บริเวณโรงหนังศรีลักษณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์, บริเวณซอยราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณหน้าเรือนจำหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาหล่มสัก) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.0 5625 5814-5 ต่อ 112-114

เทศบาลตำบลแม่ปุ - ประมูล (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.909/13 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ? หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปุ, โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร หนองกอแล บ้านท่าไม้ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ปุ, โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำจากลำห้วย-หลังวัดแม่ปุ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปุ, โครงการขุดลอกปรับปรุงดาดลำเหมืองคอนกรีตสาย หนองป่วย-ท่าสูบน้ำไฟฟ้าบ้านต้นธง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ปุ, โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านโป่งขาม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปุ, โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดศิริบุญมาราม หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ปุ, และโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง อัดแน่นสายข้างลำห้วยแม่ปุ ช่วงบ้านแม่ปุแพะ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านแม่ปุ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ปุ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปุ ถนนแม่พริก-เถิน จังหวัดลำปาง โทร.0 5435 9445 ต่อ 15

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - ประมูล (Tue 16 Mar 2010)
รับที่ ส.907, ส.907.1/13, 15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบ ศพด.3 แบบตอกเสาเข็ม จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 18 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทร.0 7787 1015

องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.994/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านไร่ สายต่อถนน คสล.-บ้านนาย แฟง, หมู่ที่ 8 บ้านแหลมเจดีย์ สายโรงงานแซนวิส -เชื่อมถนนลาดยาง และหมู่ที่ 12 บ้านหนองเขาควาย สายบึงงิ้ว?กลางหมู่บ้าน แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้?24 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ถนนพิษณุโลก?กำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5537 2180-81

การประปานครหลวง - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.992/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้ออุปกรณ์ท่อสั้น และข้องอ (ทองแดงเจือ) จำนวน 6 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรงเทพฯ โทร.0 2504 0187

อำเภอบางปะกง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.990, ส.990.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการยกพื้น-สร้างรั้ว วัดแสมขาว หมู่ที่ 2 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 18 มีนาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ว่าการปกครองอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3853 2083

เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.988/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3853 9707-8 ต่อ 14

ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.986/16 มี.ค.53ซื้อหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 1,249 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 29 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 7429

สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.984/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองฉีด หมู่ที่ 5 ตำบลที่วัง และโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและก่อสร้างสะพานพร้อมทั้งก่อสร้างคูระบายน้ำและฟุตบาท ถนนสายที่วัง-ถ้ำใหญ่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลที่วัง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7553 8359

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.983/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ศก.2033 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านโคกขามป้อม อำเภอเบญจลักษ์, กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.519 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้?19 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4561 2604

เทศบาลเมืองบ้านบึง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.982, ส.982.1, ส.982.1.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองบ้านบึง ถนนชลบุรี ? บ้านบึง จังหวัดชลบุรี โทร.0 3875 0940-3 ต่อ 123

สำนักชลประทานที่ 12 - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.980/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกประเภทต่างๆ จำนวน 4 กลุ่ม ของฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนเครื่องจักรกล สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานแยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 18 มีนาคม ติดต่อที่ หน่วยจัดหาและพัสดุ สำนักชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท โทร.0 5640 5013 ต่อ 224

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.978/16 มี.ค.53ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 960 กล่อง พร้อมติดตั้งกล่องกระดาษชำระ อย่างน้อยจำนวน 80 ชุด เพื่อใช้งานที่หน่วยควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ อาคาร B2 เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ ศูนย์บริหารงานจัดซื้อ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2545 3251

เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.976/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง บ้านทางพาด หมู่ที่ 11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4344 9456

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.974/16 มี.ค.53จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายควนสงฆ์ ?มาบมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 29 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทร.0 7520 3393

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.973/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดพื้นที่ใช้สอย 198 ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ คสล. ขนาดพื้นที่ ใช้สอย 54 ตารางเมตร แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4437 2079

เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.995/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่รวม 8,250 ตารางเมตร บริเวณริมแม่น้ำปิง หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โทร.0 5587 0594-5 ต่อ 13

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.993/16 มี.ค.53ขายพัสดุใช้งานแล้ว จำนวน 3 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกจำหน่ายพัสดุ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 3355

การประปานครหลวง - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.991/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 380 Volt พร้อมระบบจ่ายไฟ Control ที่โรงสูบ 9 โรงงานผลิตน้ำสามเสน 2 จำนวน 1 งาน ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ? 8 เมษายน ติดต่อที่ ฝ่ายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2504 0187

อำเภอบางปะกง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.989, ส.989.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกคลอง เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ที่ 1, 3 ตำบลบางผึ้ง หมู่ที่ 3, 6, 7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 18 มีนาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ว่าการปกครองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3853 2083

เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.987/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสายพานผ้าใบ ชนิด EP1250/4 x 1200 x 8 x 6 MM. จำนวน 1,200 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 25 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหา กองพัสดุและจัดหา ฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โทร.0 5425 4399 หรือที่ แผนกจัดหา ฝ่ายจัดการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2436 7323

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.985/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อของขวัญผู้สูงอายุ เพื่อจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2553 จำนวน 5 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5561 1482

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.983/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ศก.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2076 - อำเภอห้วยทับทัน อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.511 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้?19 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4561 2604

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.983/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ศก.4017 แยกทางหลวงหมายเลข 2349-บ้านเก็บงาน้อย อำเภอบึงบูรพ์, โพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 3.100 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4561 2604

จังหวัดนครนายก - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.981, ส.981.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำนครนายก วัดเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ความยาว 26 เมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โทร.0 3731 1448

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประสงค์ (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.979, ส.979.1/16 มี.ค.53จะดำเนินการว่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดอ่างทอง ขนาด 14 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ? 9 เมษายน ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2541 2284 ต่อ 1052

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.977/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมา ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ อบต.เมืองเพีย บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ไปบ้านละว้า หมู่ที่ 10 ระยะทางรวม 1.030 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร.0 4328 6678

อำเภอทัพทัน - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.975, ส.975.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านสวนขวัญ พื้นที่ 40 ไร่ พร้อมก่อสร้างทางน้ำเข้า-ออก จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 13 บ้านสวนขวัญ ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอ ทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี โทร.0 5659 1168

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.974/16 มี.ค.53จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 29 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทร.0 7520 3393

เทศบาลนครอุดรธานี - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.972/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการก่อสร้าง อาคาร คสล. 4 ชั้น ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี พื้นที่รวมประมาณ 4,000 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 18 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ เทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี จังหวัดอุดรธานี โทร.0 4232 5176-85 ต่อ 201

ศูนย์ กศน.เขตบางรัก - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.971/16 มี.ค.53ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เลื่อนวัน เปิดซองเป็นวันที่ 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานบริหาร ศูนย์ กศน.เขตบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพ โทร.0 2233 6800

โรงเรียนทวีธาภิเศก - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.969/16 มี.ค.53ซื้อสื่อ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 25 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2465 5156

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.961/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนพร้อมครุภัณฑ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและยานพาหนะ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2546 1301 ต่อ 142

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อ Firewall Appliance จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อ Optical Fiber จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อเครื่องวัดแรงทดสอบ โครงสร้าง จำนวน 1 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อ PCB Design Software จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อ Boiler จำนวน 1 ชุดขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท โทร.0 2218 6326-7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อ Gigabit switch จำนวน 2 ตัว ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7

องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.955/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่บ้านบ้านท่าหนองพันท่า หมู่ที่ 5 และบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 8 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โทร.0 4201 7088-90

จังหวัดลำพูน - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.953/15 มี.ค.53จะซื้อจะขายยา จำนวน 4 รายการ ของโรงพยาบาลลำพูน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 7 เมษายน ติดต่อที่ งานจัดซื้อ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน ถนนอินทยงยศ จังหวัดลำพูน โทร.0 5356 9161

เทศบาลตำบลพลายชุมพล - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.951/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 และโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนสายบ้านทุ่งทะเลแก้วไปบ้านวัดตาล หมู่ที่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แก้ไขวันซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลพลายชุมพล ถนนพิษณุโลก ? สุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก โทร.0 5533 5581-2 ต่อ 17

โรงเรียนศึกษานารี - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.950/15 มี.ค.53ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนศึกษานารี ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2466 7223 ต่อ 113

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.948/15 มี.ค.53ซื้อวัสดุผลิตหลักเขต จำนวน 4 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 25 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทร.0 2577 1949

เทศบาลตำบลนครหลวง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.946/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. จากทางเข้าแยกหมู่ 2 ตำบลบางระกำ ถึงทางลงศาลเจ้า (ชุมชน บางระกำสดใส) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลนครหลวง ถนนนครหลวง ? ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.0 3535 9304

กรมการค้าภายใน - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.944/15 มี.ค.53ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล Thermo probe อ่านละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบแท่งแก้ว อ่านละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส จำนวน 5 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ กรมการค้าภายใน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0 2547 5446

เทศบาลตำบลพุมเรียง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.942/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการขุดลอก คลองพุมเรียง ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 18 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร.0 7722 9045 ต่อ 115

องค์การบริหารส่วนตำบลกง - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.941/15 มี.ค.53จ้างเหมาขุดลอกคลองพร้อมท่อลอดเหลี่ยม และประตูปิด-เปิด บริเวณคลองหนองตะพัง หมู่ที่ 1 ตำบลกง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 26 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5569 1513

องค์การบริหารส่วนตำบลกง - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.940/15 มี.ค.53ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพร้อมดื่ม ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน 25,370 กล่อง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 25 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5569 1513

องค์การบริหารตำบลจันอัด - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.939, ส.939.1/15 มี.ค.53ซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 (สายหน้าศูนย์เกษตร-หลังโรงเรียนบ้านเหล่า) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดของงาน 27 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4497 4040

เทศบาลตำบลหนองแปน - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.937/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ถึงถนนวัลย์วิจารย์ บ้านหนองแปน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0 4385 4164

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.935, ส.935.1/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากตลาด ช.2-สถานีอนามัย บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 4 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4493 0239

องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.934/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาตามโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ 2553 ครั้งที่ 2 จำนวน 5 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โทร.0 4414 1028 ต่อ 2

อำเภอวังทรายพูน - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.932/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดลอกหนองก้นอุด หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระดาษใต้, โครงการขุดลอกคลองหนองตอ หมู่ที่ 13 บ้านโพธิ์ทอง และโครงการขุดลอกคลองโพธิ์ทอง - โปร่งตะเคียน หมู่ที่ 15 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 17 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครอง อำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โทร.0 5690 5489

เทศบาลตำบลปรางค์กู่ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.930/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสายปรางค์กู่ ? บ้านตูม ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง 8 เมตร ยาว 0+805 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 18 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โทร.0 4569 7381

โรงเรียนทวีธาภิเศก - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.970/16 มี.ค.53จ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้?25 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โทร.0 2465 5156

ที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.962/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารทดน้ำพร้อมขุดลอกคลองลาดน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ งานการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอชนแดน ถนนชมฐีระเวช จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร.0 5676 1228

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ยกเลิก (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.960/16 มี.ค.53สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 15 รายการ ตามประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อElement Management System จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อโปรแกรม FLAC3D จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อ Desktop CNC Machine จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อกล้องวีดีทัศน์ IP fixed จำนวน 6 ตัวขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ โทร.0 2218 6326-7

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.957/15 มี.ค.53ซื้อชุดตู้แช่งแข็งอุณหภูมิต่ำ-80องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ งานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพ โทร.0 2218 6326-7

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.956/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมไหล่ทางลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านอ้อมพยศ, หมู่ที่ 9 บ้านหนองแขม, หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ และ หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งคล้อ จำนวน 4 เส้น แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โทร.0 3438 7013 ต่อ 103

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.954/15 มี.ค.53จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปากคลอง 31 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 25 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.0 3761 3427

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.952/15 มี.ค.53โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน สามเมือง?บ้านโนนเมือง, โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบ้านแฝก-โนนสำราญ-บ้านเมืองสูง และโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนกอก?โนนสมบูรณ์ จำนวน 3 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4430 3138 ต่อ 12

โรงเรียนศึกษานารี - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.950/15 มี.ค.53ซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอนและประจำห้องสมุด จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 24 มีนาคม ติดต่อที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนศึกษานารี ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2466 7223 ต่อ 113

สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2 - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.949/15 มี.ค.53จ้างทำป้ายสถานพยาบาลสัตว์ ที่ได้รับอนุญาตโดยกรมปศุสัตว์ จำนวน 250 แผ่น ขอรับเอกสารแบบตั้งแต่บัดนี้?22 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3851 1997 ต่อ 11

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.947/15 มี.ค.53จ้างปรับปรุงอาคาร อาคารประกอบ โรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติในถิ่นทุรกันดาร แบบงานก่อสร้างห้องวิชาการ + ห้องงบประมาณ จำนวน 1 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้?25 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0 2323 2853

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.945/15 มี.ค.53จ้างปรับปรุงและขยายระบบ Webcasting จำนวน 1 ระบบ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยื่นซอง 25 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนจัดหาพัสดุงบลงทุน ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0 2104 3144

เทศบาลตำบลเนินฆ้อ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.943/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลาน จอดรถเทศบาลตำบลเนินฆ้อ และโครงการก่อสร้างโรงประกอบเลี้ยงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร.0 3886 6660

องค์การบริหารส่วนตำบลกง - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.941/15 มี.ค.53จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ผิวทาง คสล ถนนสายซอย 1 (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลกง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 26 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5569 1513

องค์การบริหารส่วนตำบลกง - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.941/15 มี.ค.53จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินผิวทางลูกรัง ถนนสายนาข้าวเบา ? นายสุวรรณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกร่าง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 26 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โทร.0 5569 1513

องค์การบริหารตำบลจันอัด - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.939, ส.939.1/15 มี.ค.53ซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล. บ้านโค้งกระพี้ หมู่ที่ 8 (สายบ้านโค้งกระพี้) อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดของงาน 27 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4497 4040

เทศบาลตำบลดอนหวาย - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.938/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 9 โครงการ ของเทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4433 2190

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.936/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0 5541 3758

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.935, ส.935.1/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 2 คัน ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4493 0239

เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.933/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาพัฒนา ยาวไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยกศาลาประชาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 747 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,976 ตารางเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ถนนพิทักษ์เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4496 1001-2

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.931/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร (ไม่ตอกเสาเข็ม) พร้อมขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โทร.0 4200 0048 ต่อ 14

องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.929/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนน คสล.สายควนตก หมู่ที่ 1 ตำบลยางค้อม, และก่อสร้างถนน คสล. สายควนโคกพลับ หมู่ที่ 4, 8 ตำบลยางค้อม แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้อย อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.0 7537 2403

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.928/15 มี.ค.53จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน, โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก, โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 17 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 30 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4420 7558 ต่อ 15

กรมแพทย์ทหารเรือ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.927/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (Intra-Aortic Balloon Pump) จำนวน 2 เครื่อง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ แผนกจัดหาและควบคุมกองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โทร.0 2475 2655

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.925/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาแค หมู่ที่ 7 ? โสกน้ำขุ่น หมู่ที่ 8 ภายในตำบลโนนสำราญ จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัด นครราชสีมา โทร.0 4476 1652

เทศบาลตำบลนาน้อย - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.923/15 มี.ค.53จ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 6 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 22 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบล นาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โทร.0 5475 4212 ต่อ 23

องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.921/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าซอยรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลโยธะกา, โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทาง ซอยวากัฟ หมู่ที่ 5 ตำบลโยธะกา, โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางเข้าซอยรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลโยธะกา และโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางซอยวากัฟ หมู่ที่ 5 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 23 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา ถนนบางน้ำเปรี้ยว ? ตลาด 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร.0 3858 2206

กรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค 4 - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.494,494.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และถมดิน ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อท 313 (บางส่วน) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ สำนักงานสรรพากรภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25254830-7 ต่อ 262

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี) - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.492/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำเลียบคลองแคราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.491,491.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร ประจำปี 2553 ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กลุ่มบริหารพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-22166571

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.489/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดพื้นที่ใช้สอย 198 ตารางเมตร,โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ คสล.ขนาดพื้นที่ใช้สอย 54 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-372079

เทศบาลตำบลควนขนุน - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.487,487.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างสถานที่ ออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์ฟิตเนส ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลควนขนุน ถนนควนขนุน ? ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โทร.074-681525 ต่อ 1007

จังหวัดแพร่ โครงการชลประทานแพร่ - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.485/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่นๆ,ทรายหยาบน้ำจืดอื่นๆ และตะปูเหล็กหัวกลมแบนและอื่นๆ รวม 3 กลุ่ม ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายแม่สรอย ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ รวม 3 กิจกรรม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร.054532927

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8(อุบลราชธานี) - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.484/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อจ่ายน้ำไปยัง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ (น.ขุนหาญ) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-311432-4

จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.483/16 มี.ค.53 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่บ้านแฮปปี้โฮม ? บ้านหนองปลิง ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 3.503 กิโลเมตร (งวดที่ 2) ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-802721

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.481/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำห้วยน้อย (ตอนกลาง) บ้านหนองคอนไทย หมู่ที่ 5,12,14,18,19 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสระไข่น้ำ ? บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที่ 2 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.044-885059

เทศบาลตำบลบ้านไร่ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.479/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.และปรับปรุงคันทางบริเวณทางเลียบถนนสายชายคลอง หมู่ที่ 4 พร้อมป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร.032-227114

กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 9(ชลบุรี) - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.477/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 9 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โทร.038-341252-5 ต่อ 117,109

การรถไฟแห่งประเทศไทย - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.476/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ปริมาณงาน 16 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 18 ? 26 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22204429

การรถไฟแห่งประเทศไทย - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.476/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ปริมาณงาน 14 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 18 ? 26 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22204429

กรมทางหลวงชนบท สำนักทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.474,474.1,474.1.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย (บริเวณย่านชุมชน) ถนนสาย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ? แยกทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) กม.ที่ 53+500 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.568 กิโลเมตร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 1(ปทุมธานี) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร.0-29974542

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.472/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุก 2 ตัน และรถแก้กระแสไฟฟ้า ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ แผนกบริหารงานทั่วไป กองจัดหาในประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25905315

จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.469/15 มี.ค.53ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการสว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง (Air Pen Drive) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการให้การบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276

จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.467/15 มี.ค.53ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องส่องตรวจท่อไต (Uriterscope) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการให้การบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.465,465.1/15 มี.ค.53จ้างดำเนินการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร สู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสู่ตลาด AEC ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการและเตรียมความพร้อมสู่สากล ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายการคลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25474503

องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.463/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขวาใหญ่ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10,โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเขวาใหญ่ หมู่ที่ 14 ถึงบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 โครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.043-980035

เทศบาลตำบลแม่ลาว - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.461/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โทร.053-729115 ต่อ 15

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.928/15 มี.ค.53จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหินคลุก สายทางอีสานเขียว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 30 มีนาคม ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4420 7558 ต่อ 15

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.926/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดทำป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 3,015 ป้าย ภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 17 มีนาคม ติดต่อที่ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร.0 2283 1593

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.924/15 มี.ค.53ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขังและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ ? 28 มีนาคม ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โทร.0 4446 2347

เทศบาลตำบลนาดูน - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ส.922/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างบ้านหนองกลางโคก หมู่ที่ 3 ถึงบ้านหนองโนใต้ หมู่ที่ 7 และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนเทศบาล 26 ถึงถนนเทศบาล 14 (ดอนปู่ตา) หมู่ที่ 1 แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ ? 21 มีนาคม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลนาดูน ถนนกลางเมือง จังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4379 7096

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.495,495.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 ตำบลขามสะแกแสง-บ้านดอนตลุงหว้า หมู่ที่ 10 ตำบล เมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 0.420 กิโลเมตร,โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคู หมู่ที่ 9 จำนวน 3 ช่วง และโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 จำนวน 2 ช่วง รวม 3 โครงการ แยกซื้อแบบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-383623 ต่อ 12

เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.493/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างถนนลาดยางAC และเสริมผิวจราจรลาดยาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ และโครงการเสริมผิวจราจร AC หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 โครงการ พร้อมป้ายโครงการ แยกซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร.032-248043

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี) - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.492/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานวางท่อส่งน้ำทางหลวงหมายเลข 4323 ระยะ 2(ทต.บางหญ้าแพรก ? อบต.โคกขาม) ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ งานการเงิน กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โทร.032-200779

กรมสอบสวนคดีพิเศษ - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.490/16 มี.ค.53จ้างพัฒนาเว็บไซต์ และระบบอินทราเน็ต ระบบบริหารจัดการ (Back Office) ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ งานจัดหาพัสดุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.0-28319888 ต่อ 1245

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.488/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคปซีล บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมป้ายโครงการ ยื่นซอง 31 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-761050

จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.486/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อยาทางการแพทย์ จำนวน 16 รายการ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอรับเอกสารตั้งแต่ บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-235078

จังหวัดแพร่ โครงการชลประทานแพร่ - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.485/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายแม่สรอย หมู่ที่ 11 บ้านเจริญสุข ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ รวม 3 กิจกรรม ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร.054532927

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8(อุบลราชธานี) - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.484/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานปรับปรุงท่อส่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย (น.บ้านกรวด) อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (อุบลราชธานี) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-311432-4

เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.482/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข 1127 ตอนที่ 2 กม.ที่ 13+000 ? กม.ที่ 16+000 รวม 2.980 กิโลเมตร ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายการคลัง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.054-888345-6

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.480/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการถมดินและก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองกุลา จำนวน 1 โครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา ถนนพิษณุโลก ? กำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-981246 ต่อ 102

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.478,478.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร AC ซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านห้วยหินเพลิง ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,280 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร.032-793240

การรถไฟแห่งประเทศไทย - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.476/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ปริมาณงาน 6 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 18 ? 26 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22204429

การรถไฟแห่งประเทศไทย - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.476/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมบำรุงทางรถไฟและอื่นๆ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ปริมาณงาน 18 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 18 ? 26 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาระบบข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-22204429

เทศบาลตำบลท่าช้าง - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.475,475.1,475.1.1,475.1.1.1/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้ว ถนน คสล.และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โทร.037-312560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.473/16 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณถนนสายข้างห้างเซ็นทรัล (ป้อมตำรวจ) จรดสะพานหน้าหมู่บ้านพิมานแลนด์ หมู่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร.038-455921

สถาบันโรคทรวงอก - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.471./16 มี.ค.53จ้างปรับปรุงอาคาร 6 ชั้น 5 สถาบันโรคทรวงอก จำนวน 1 งาน ของสถาบันโรคทรวงอก ซื้อแบบตั้งแต่ 19 มีนาคม ? 1 เมษายน 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา สถาบันโรคทรวงอก อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร.0-25803423 ต่อ 1201,1202

จังหวัดระยอง โรงพยาบาลระยอง - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.468/15 มี.ค.53ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการเครื่องฉายภาพ (LCD Projector) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลระยอง ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร.038-612276

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ประกวดราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.466/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อระบบตรวจสอบและควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดจำนวน 9 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.0-22220206-9 ต่อ 1316

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว - ประมูล (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.464/15 มี.ค.53ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โทร.042-644529

ศูนย์ กศน.อำเภอคำตากล้า - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.462/15 มี.ค.53ซื้อวัสดุการศึกษาหนังสือสื่อ การเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำตากล้า จำนวน 1,605 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โทร.042-796110

เทศบาลตำบลท่าศาลา - สอบราคา (Wed 17 Mar 2010)
รับที่ ช.460/15 มี.ค.53จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ริมถนน คสล. หลังศาลเจ้ากวนอู โดยก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซื้อแบบตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มีนาคม 2553 ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.075-522785ข่าวประกวดราคา 15 วันล่าสุด

Mon 03 Aug 2015
Sun 02 Aug 2015
Sat 01 Aug 2015
Fri 31 Jul 2015
Thu 30 Jul 2015
Wed 29 Jul 2015
Tue 28 Jul 2015
Mon 27 Jul 2015
Sun 26 Jul 2015
Sat 25 Jul 2015
Fri 24 Jul 2015
Thu 23 Jul 2015
Wed 22 Jul 2015
Tue 21 Jul 2015
Mon 20 Jul 2015
อาหารเสริม เครื่องสำอาง เสื้อผ้าแฟชั่น กลูต้าไธโอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลดความอ้วน อาหารเสริมผิว รับซื้อ เครื่องสำอางค์ กระเป๋า มาแล้ว Chaba-leaves น้ำนมสปาพอกผิวข๊าว ขาว ถึงจะดำก็ขาวเนียนได้ ทันใจ  เห็นผลควา ปลีก-ส่ง อาหารเสริมราคาถูกที่สุด Glutathione 500 mg ของแท้จากญี่ปุ่น/ลิโซ่/บาชิค ขายเกมส์คอม ขายเกมส์Pc  เกมคอม โปรแกรม H-game www.Catgameshop.com เครื่องดักฟัง มาแล้ว Chaba-leaves น้ำนมสปาพอกผิวข๊าว ขาว ถึงจะดำก็ขาวเนียนได้ ทันใจ  เห็นผลควา ออยล์สปาขิงร้อน ชบาลีฟ ลดสัดส่วนไม่ต้องนวดเลย pre-order etude มาแล้ว Chaba-leaves น้ำนมสปาพอกผิวข๊าว ขาว ถึงจะดำก็ขาวเนียนได้ ทันใจ  เห็นผลควา ออยล์สปาขิงร้อน ชบาลีฟ ลดสัดส่วนไม่ต้องนวดเลย ปลีก-ส่ง อาหารเสริมราคาถูกที่สุด Glutathione 500 mg ของแท้จากญี่ปุ่น/ลิโซ่/บาชิค สุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 44) ขายด่วนทาวน์เอาส์26 ตรว.พร้อมอยู่ ปลีก-ส่ง อาหารเสริมราคาถูกที่สุด Glutathione 500 mg ของแท้จากญี่ปุ่น/ลิโซ่/บาชิค