UnicornFurniture

สำนักงานศาลยุติธรรม

ข่าวประกวดราคา

บริษัท / องค์กร : สำนักงานศาลยุติธรรม
ประเภท : ประสงค์
สินค้า : ก่อสร้าง
รายละเอียด : รับที่ ช.74/4 มี.ค.52จ้างออกแบบอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ก่อสร้าง ณ.ที่ดินราชพัสดุ ภายในพื้นที่บ้านพักข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) กรุงเทพฯ ขอรับเอกสารตั้งแต่ 13 ? 25 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25130664 ต่อ 1052
วันที่ลงประกาศ : Thu 05 Mar 2009
สำนักงานศาลยุติธรรม - ประกวดราคา (Thu 05 Feb 2009)
รับที่ ว.56,56.1,56.1.1/4 ก.พ.52ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ในกลุ่มศาลต้นแบบ จำนวน 10 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 16 ? 24 กุมภาพันธ์ ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดหาและควบคุมพัสดุ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2541-0149

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประกวดราคา (Thu 12 Feb 2009)
รับที่ ว.182,182.1,182.1.1/11 ก.พ.52จ้างพิมพ์หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 12 ครั้งต่อปี ครั้งละ 5,700 เล่ม รวม 68,400 เล่ม และหนังสือสารบาญคำพิพากษาศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 1 ครั้ง จำนวน 5,700 เล่ม รวม 2 รายการ ซื้อแบบตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ ? 2 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดหาและควบคุมพัสดุ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-2512-5820

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประกวดราคา (Mon 23 Feb 2009)
รับที่ ก.247, ก.247.1, ก.247.1.1/20 ก.พ.52จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอาคารที่ทำการศาลจังหวัดยโสธรแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ขนาด 4 บัลลังก์ 1 หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ 2) เลื่อนวันยื่นซองเป็นวันที่ 19 มีนาคม และเปิดซองวันที่ 23 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2513-0664

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประสงค์ (Wed 25 Feb 2009)
รับที่ ส.647, ส.647.1, ส.647.1.1/24 ก.พ.52จะดำเนินการว่าจ้างออกแบบ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 24 หน่วย ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ก่อสร้างภายในพื้นที่บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลจังหวัดนนทบุรี ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 9 ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2514 0664

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประกวดราคา (Fri 27 Feb 2009)
รับที่ ส.714, ส.714.1, ส.714.1.1/26 ก.พ.52ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 57 จำนวน 102 เครื่อง ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 11 ? 19 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดหาและควบคุมพัสดุ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2541 0149

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประสงค์ (Thu 05 Mar 2009)
รับที่ ส.782, ส.782.1/4 มี.ค.52จะดำเนินการว่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลฎีกา ก่อสร้าง ที่ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 17 ? 27 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2513 0664

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประกวดราคา (Thu 05 Mar 2009)
รับที่ ส.784, ส.784.1, ส.784.1.1/4 มี.ค.52จ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ซื้อแบบตั้งแต่วันที่ 13 ? 25 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2513 0664

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประสงค์ (Thu 05 Mar 2009)
รับที่ ส.783, ส.783.1/4 มี.ค.52จะดำเนินการว่าจ้างออกแบบอาคารชุดพัก อาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย ก่อสร้างที่ดินราชพัสดุ ภายในพื้นที่บ้านพักข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 13 ? 25 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0 2513 0664

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประสงค์ (Thu 05 Mar 2009)
รับที่ ช.73/4 มี.ค.52จ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลกีฎา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ระยะเวลาก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,460 วัน ขอรับเอกสารตั้งแต่ 17 ? 27 มีนาคม 2552 ติดต่อที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.0-25130664 ต่อ 1052

สำนักงานศาลยุติธรรม - ประกวดราคา (Wed 11 Mar 2009)
รับที่ ว.153,153.1,153.1.1/10 มี.ค.52/ยกเลิกและประกวดราคาใหม่จ้างพิมพ์หนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 12 ครั้งต่อปี ครั้งละ 5,700 เล่ม รวม 68,400 เล่ม และหนังสือสารบาญคำพิพากษาศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 1 ครั้ง จำวน 5,700 เล่ม รวม 2 รายการ ครั้งที่ 2 ซื้อแบบตั้งแต่ 19 ? 27 มีนาคม ติดต่อที่ กลุ่มงานจัดหาและควบคุมพัสดุ กองบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพฯ โทร.0-2512-5820

กล้องและอุปกรณ์
เกมส์ / ของเล่น
อสังหาริมทรัพย์
บันเทิง / ภาพยนตร์ / เพลง
เครื่องใช้ไฟฟ้า
หนังสือ
ต้นไม้ / สัตว์เลี้ยง
อาหาร
ท่องเที่ยว
ขายตรง / อาหารเสริม

มือถือ / อุปกรณ์สื่อสาร
คอมพิวเตอร์
แฟชั่น / เสื้อผ้า / กระเป๋า
ของที่ระลึก / ของสะสม
เฟอร์นิเจอร์ / ตกแต่งบ้าน
เครื่องเขียน / อุปกรณ์สำนักงาน
แม่และเด็ก / สุขภาพ
ยานพาหนะ
กีฬา
อื่นๆ

กรี๊ดดด..คนผิวดำก็ขาวได้ Profimin Vite Nice - โปรฟิมิน ไวท์ ไนซ์คนผิวดำก็ขาวได้ กรี๊ดดด..คนผิวดำก็ขาวได้ Profimin Vite Nice - โปรฟิมิน ไวท์
ราคา 690 บาท
sowe-luckyshop / โทร 089-5554801
อยากสวย ผอม หุ่นดีไม่มีโยโย่ นี่เลยคะ รับประกันความสวยLISHOUลิโซ่ลดน้ำหนัก 4-7โล อยากสวย ผอม หุ่นดีไม่มีโยโย่ นี่เลยคะ รับประกันความสวยLISHOU
ราคา 450 บาท
snowe-luckyshop / โทร 089-5554801
ขายส่ง ขายถูกที่สุดมาแล้วจ้า กลูต้าไธโอน ( glutathione ) / รีดิว ( Reduce ) ลิโซ ขายส่ง ขายถูกที่สุดมาแล้วจ้า กลูต้าไธโอน ( glutathione ) / ร
ราคา 50 บาท
snowe-luckyshop / โทร 089-5554801
 AIRCARD SIERRA รองรับ EDGE - 3G - GPS ราคาถูกที่สุด AIRCARD SIERRA รองรับ EDGE - 3G - GPS ราคาถูกที่สุด
ราคา 1950 บาท
ร้านอนุกรณ์ / โทร 087-0037210
 AIRCARD SIERRA รองรับ EDGE - 3G - GPS ราคาถูกที่สุด AIRCARD SIERRA รองรับ EDGE - 3G - GPS ราคาถูกที่สุด
ราคา 2400 บาท
ร้านอนุกรณ์ / โทร 087-0037210
 AIRCARD SIERRA รองรับ EDGE - 3G - GPS ราคาถูกที่สุด AIRCARD SIERRA รองรับ EDGE - 3G - GPS ราคาถูกที่สุด
ราคา 4200 บาท
ร้านอนุกรณ์ / โทร 087-0037210
??? กลิ่นเย้ายวน ชวนหลงใหล ของสาวที่มั่นใจ รื่นรมย์กับชีวิต Lancom Magnifique ED ??? กลิ่นเย้ายวน ชวนหลงใหล ของสาวที่มั่นใจ รื่นรมย์กับชีวิต
ราคา 1390 บาท
www.mjewelry2u.com / โทร 0813-756500
???  น้ำหอมของสาวขี้เล่น สนุกสนาน แต่มีสเน่ห์ เย้ายวนRALPH LAUREN HOT EDT 50cc พ ??? น้ำหอมของสาวขี้เล่น สนุกสนาน แต่มีสเน่ห์ เย้ายวนRALPH L
ราคา 9999999 บาท
www.mjewelry2u.com / โทร 0813-756500
??? เทคโนโลยีล้ำยุค สู่ผิวหน้าขาวใส ลบรอยดำรอยหมองคล้ำEstee Lauder Cyber White P ??? เทคโนโลยีล้ำยุค สู่ผิวหน้าขาวใส ลบรอยดำรอยหมองคล้ำEstee
ราคา 2290 บาท
www.mjewelry2u.com / โทร 0813-756500
ให้เช่าเครื่องเสียง สำหรับงานบูธ Exhibition แสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ /086-319583 ให้เช่าเครื่องเสียง สำหรับงานบูธ Exhibition แสดงสินค้า ประชา
ราคา 0 บาท
AXISMEDEA / โทร 0814455196
จำหน่ายรถบรรทุก HINO, ISUZU 10ล้อ, 6 ล้อ, 4ล้อ สภาพใหม่ ราคาประหยัด จำหน่ายรถบรรทุก HINO, ISUZU 10ล้อ, 6 ล้อ, 4ล้อ สภาพใหม่ ราคา
ราคา 0 บาท
กุลธิดา / โทร 081-807 3355
ผ้าไหม ผ้าไหม
ราคา 1590 บาท
น้ำมนต์ / โทร 086-5396127
PBX PBX
ราคา 3700 บาท
ภุชพงษ์ ภิรมย์ / โทร 084-8299299
ปลวก,กำจัดปลวก,บริษัทกำจัดปลวก,บริษัทกำจัดแมลง,แมลง,หนู,ยุง ปลวก,กำจัดปลวก,บริษัทกำจัดปลวก,บริษัทกำจัดแมลง,แมลง,หนู,ยุง
ราคา 0 บาท
สรวงสวรรค์ ซอมิ่งเมือง / โทร 081-405-9851
เครื่องสำอางญี่ปุ่น เกาหลี เครื่องสำอางญี่ปุ่น เกาหลี
ราคา 290 บาท
makeupnaruk / โทร 0813504794
กลูต้าไธโอน กลูต้าไธโอน
ราคา 300 บาท
ลูกตาล / โทร 081-2529611
ช่องคลอด สะอาด สุขภาพดี บำรุงรักษาได้ที่ต้นเหตุแท้จริง ช่องคลอด สะอาด สุขภาพดี บำรุงรักษาได้ที่ต้นเหตุแท้จริง
ราคา 1900 บาท
คุณเล็ก 084-1592299 / โทร คุณเล็ก 084-1592299
สมรรถภาพทางเพศเสื่อม รักษาได้ผลปลอดภัย สมรรถภาพทางเพศเสื่อม รักษาได้ผลปลอดภัย
ราคา 2900 บาท
คุณเล็ก 084-1592299 / โทร คุณเล็ก 084-1592299