UnicornFurniture

STP Marketing

โดยแนวคิดจะแบ่งส่วนของตลาดออกเป็นส่วนย่อยๆ (Segmentation) จากนั้นก็กำหนดตลาดเป้าหมายที่ต้องการเลือก (Target Market) เมื่อเลือกตลาดที่ต้องการได้แล้ว ต่อไปก็เป็นการวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาด (Positioning) โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาลูกค้าที่แท้จริง (Real Prospects) เพื่อผลักดันไปสู่การซื้อ และได้รับประสบการณ์ที่ดี ตลอดจนกลายเป็นลูกค้าที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นในระดับที่สูงขึ้นไป

Segmentation เป็นแนวคิดของการแบ่งกลุ่มลูกค้า ซึ่งอาจจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ เช่น แบ่งตามการเลือกตลาดที่บริษัทสามารถเข้าไปทำตลาดได้ง่าย ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆ ตามภาษานักการตลาดอาจจะมองการแบ่งกลุ่มลูกค้า อาทิ

- สภาพภูมิศาสตร์ เช่น อัตราการเติบโตของประชากร ลักษณะภูมิศาสตร์ ในด้านความหนาแน่นของประชากร เป็นต้น

- ลักษณะประชากร เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพครอบครัว เป็นต้น

- ลักษณะทางจิตวิทยา เช่น คุณค่า ทัศนคติ และไลฟ์สไตล์ เป็นต้น

- พฤติกรรม เช่น รูปแบบ พฤติกรรมการซื้อ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ประโยชน์ใช้สอย และการอ่อนไหวด้านราคา เป็นต้น

การแบ่งส่วนของตลาดนั้นไม่ใช่ว่าอยากแบ่งเป็นอะไรก็ได้ตามใจ เราต้องมั่นใจว่าการแบ่งนั้นจะเอื้อต่อการขายของของเราได้ถูก กลุ่มลูกค้ามากขึ้น ซึ่งแนวทางการแบ่งส่วนตลาดที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย 5 แนวทางหลักๆ คือ 1.Measurable ส่วนของตลาด ที่เกิดขึ้นต้องสามารถวัดค่าได้ 2.Substantial ส่วนของตลาดที่ได้ ต้องมีมูลค่ามากพอ กล่าวคือ ต้องคุ้มค่าต่อการลงทุนและการใช้ ความพยายามในการทำการตลาดของบริษัท 3.Accessible บริษัทสามารถเข้าถึงส่วนของตลาดนี้ได้ 4.Differentiable ความต้องการในส่วนของตลาดเดียวกันย่อมมีลักษณะเหมือนกันหรืออย่างน้อยคล้ายกัน และความต้องการในแต่ละส่วนของตลาดย่อมแตกต่างกัน 5.Actionable บริษัทสามารถออกแบบกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนของตลาดได้

Target Market คือ การกำหนดตลาดเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม ลูกค้า ซึ่งมีศักยภาพสำหรับการตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมายนั้นต้องมีการประเมินคุณค่าส่วนของตลาดแต่ละส่วน โดยคำนึงถึงปัจจัย 2 ประการ คือ

- ความน่าสนใจของแต่ละส่วนของตลาด พิจารณาจากขนาดของตลาด มูลค่าตลาด ความเสี่ยง ฯลฯ

- วัตถุประสงค์และทรัพยากรของบริษัทที่มีอยู่

ธุรกิจสามารถกำหนดตลาดเป้าหมายได้ในรูปแบบต่างๆ 3 รูปแบบ ได้แก่

1.การเลือกเพียงส่วนของตลาดเดียวเป็นตลาดเป้าหมาย (Single-segment Concentration) ซึ่งธุรกิจสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจในความต้องการของส่วนของตลาดที่เลือกได้อย่างลึกซึ้ง และยังสร้างชื่อเสียงและความชำนาญเฉพาะด้านให้กับธุรกิจได้ แต่ก็เสี่ยงนะครับ หากไม่ประสบความสำเร็จในส่วนของตลาดที่เลือก

2.การเลือกหลายส่วนของตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย (Differentiated Marketing) ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีทรัพยากรมากพอที่จะวางกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดหลายชุดสำหรับแต่ละส่วนของตลาดที่เลือกเข้าไป

3.การเลือกทุกส่วนของตลาดเป็นตลาดเป้าหมาย (Undifferentiated Marketing) เป็นธุรกิจที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของตนตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกๆ ส่วนของตลาด โดยไม่แยกกลยุทธ์การตลาดให้มีความแตกต่างกันตามแต่ละส่วนของตลาด ซึ่งโอกาสที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จจากกลยุทธ์ประเภทนี้มีน้อยมาก เนื่องจากผู้บริโภคในแต่ละส่วนของตลาดย่อมมีความแตกต่างกัน ส่วนของตลาดแต่ละส่วนก็จะยิ่งมีขนาดเล็กลง จนกลายเป็นส่วนย่อยของตลาดที่เรียกว่า Niche Market และกลยุทธ์การตลาดก็จะมีลักษณะเฉพาะตามส่วนของตลาดหรือส่วนย่อยของตลาดแต่ละส่วนในที่สุด

Positioning คือ การออกแบบข้อเสนอและภาพลักษณ์ของสินค้าและธุรกิจ เพื่อสร้างความโดดเด่นในตลาดเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้เราอธิบายได้ว่าลูกค้าหรือตลาดเป้าหมายอยู่ตรงไหนของตลาด เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันเราอยู่ตรงไหน ตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นจะต้องทำให้ผลิตภัณฑ์โดดเด่น และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เห็นถึงคุณประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรายืนอยู่ได้อย่างโดดเด่น ก็จะเท่ากับเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าให้ความสนใจ จึงมีความสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของเราในมุมมองของลูกค้าที่เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

พูดง่ายๆ ก็คือ ธุรกิจควรศึกษาจุดขายที่โดดเด่น (Unique Selling Points) ของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสำคัญ เป็นจุดขายที่ธุรกิจทำได้หรือสร้างได้จริง และเป็นจุดขายที่ยังไม่มีคู่แข่งรายใดสร้างได้เหนือกว่า เมื่อค้นหาจุดขายดังกล่าวซึ่งอาจจะมีหลายจุดขายได้แล้ว ธุรกิจจำเป็นต้องเลือกจุดขายที่ดีที่สุดมาสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดเป็นตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) หรือที่เรียกว่า "จุดครองใจ" ผลิตภัณฑ์ที่มีจุดครองใจชัดเจนและสามารถสื่อสารเพื่อตอกย้ำจุดครองใจดังกล่าวกับกลุ่มเป้าหมายได้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการเข้าใจและจดจำ โอกาสในการตัดสินใจซื้อก็จะมีมากขึ้น

เมื่อสภาพแวดล้อมทางการตลาดเปลี่ยนแปลงไป เช่น พฤติกรรม หรือรสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป หรือมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น บริษัทสามารถนำการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่กลับมาทบทวนและวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนใหม่ได้ (Repositioning) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป พบกันใหม่เดือนหน้าครับ

ฟาร์มาซีครีมแก้ปัญหากระ,ฝ้า, หน้าหมองคล้ำ,สิวอุดตัน Pharmacy Cream ฟาร์มาซีครีมส ฟาร์มาซีครีมแก้ปัญหากระ,ฝ้า, หน้าหมองคล้ำ,สิวอุดตัน Pharmacy
ราคา 95 บาท
หน่อย ฟาร์มาซีครีม / โทร 0271-04900#2
ไม้ ลามิเนท ลามิเนต ลาร์มิเนท ลาร์มิเนต Laminate พร้อมติดตั้ง 550 บาท กระเบื้องยาง ตรม.ละ 125 บาทพร้อมจัดส่ง ดูราฟลอร์ พรม วอลล์ ฉากกั้นห้อง ไม้ ลามิเนท ลามิเนต ลาร์มิเนท ลาร์มิเนต Laminate พร้อมติดตั้
ราคา 290 บาท
สุภารัตน์ (เอ๋) 081-580-9222 / โทร 081-580-9222, 081-552-7574
ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ
ราคา 0 บาท
ธิติอร การ์เม้น / โทร 028977211
จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม (HandMade) จากเชียงใหม่ เป็น ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ ของที่ระลึก ฯลฯ จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม (HandMade) จากเชียงใหม่ เป็น ของตกแต่ง
ราคา 25 บาท
นิว / โทร 086-6709822, 053-433094
จำหน่าย ปลีก-ส่ง อาหารเสริมผิวสวยหุ่นดี กลูต้า แอลคาร์ บาชิ ลิโซ่ จำหน่าย ปลีก-ส่ง อาหารเสริมผิวสวยหุ่นดี กลูต้า แอลคาร์ บาชิ
ราคา 48 บาท
โบว์ / โทร 0864068244
ขาย กลูต้าไธโอน Ivory caps กลูตาไธโอน กลูต้าเจล กลูต้าh2o เพื่อผิวขาว ขาย กลูต้าไธโอน Ivory caps กลูตาไธโอน กลูต้าเจล กลูต้าh2o เพ
ราคา 100 บาท
บ้านเภสัช / โทร 086-5240188